Obsah

Projekt " Zateplení a rekonstrukce objektu čp. 132 ve Žďáru nad Metují"

Obec za podpory Ministerstva životního prostředí - v programu Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru, zrealizovala rekonstrukci objektu na návsi, známého jako bývalé "Paskerovo holičství". V rámci poskytnuté dotace, která činila 639 996,- Kč (dle rozhodnutí o poskytnutí dotace), byla opravena střecha, vyměněny okna a celý objekt byl zateplen včetně nové fasády. Zbylé práce, především práce na opravě interiéru pak byly prováděny z rozpočtu obce. 

Objekt bude sloužit jako výstavní prostory a další potřeby obce. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

kh kraj

Projekt "Oprava chodníku a veřjného osvětlení ve Žďáře nad Metují"

Na jaře 2019 byla započata oprava chodníku podél komunikace v obci. Došlo k rozebrání stávající dlažby, úpravě podloží, výměně poničených  obrubníků a následně  položena nová zámková dlažba. Současně s probíhajícími pracemi bylo opraveno veřejné osvětlení podél chodníku. Dosluhující sloupy a svítidla byla nahrazena novými. Na některých usecích  došlo k výměně kabelového vedení.

Práce provádí firma SMI-ČR group s.r.o. z Broumova, která podala nejvýhodnější nabídkovou cenu. Opravy chodníku jsou vyčísleny na 1,206 mil. Kč. Oprava chodníku a veřejného osvětlení je spolufinancována dotací Královéhradeckého kraje ve výši 729 tis. Kč.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují "

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009277, vznikl za podpory Operačního programu Zaměsntanost,  prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, poskytnutím odborné podpory a vytvořením 2 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny zvýšit pracovní i osobnostní kompetence osob z cílové skupiny a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují.

EU

Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018,  datum ukončnírealizace projektu nejpozděi do: 30. 6. 2021.

Celkové způsobilé náklady     1 698750,- Kč

vlastní prostředky                      84937,50 Kč

Dotace - z toho Evropský sociální fond  1 443 937,50 Kč

             - ze státního rozpočtu 169 875 Kč.