Obsah

Zpět

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.-21.10.2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.-21.10.2017 za obec Žďár nad Metují

 

 

Informace k vydání voličského průkazu

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21.10.2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 2. května 2017) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu a to:

 • osobně -  nejpozději do 16 hodin dne 18. října 2017:
  v kanceláři Obecního úřadu Žďár nad Metují
 • podáním žádosti doručené nejpozději 7 dnů před dnem voleb tj. do 13.10.2017:
  a) v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)
  b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Obecního úřadu Žďár nad Metují

   

Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15. dne přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 05.10.2017.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do zvláštního seznamu voličů.

Žádost o voličský průkaz - formulář

Informace k možnosti hlasovat na voličský průkaz

Stanovení minimálního počtu členů OVK a Informace o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 14.8.2017

sejmuto:22.10.2017

Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

vyvěšeno: 21.8.2017

sejmuto:22.10.2017

První zasedání členů okrskové volební komise se uskuteční  21.9.2017 od 8:30 hodin v prostorách  obecního úřadu.

vyvěšeno:20.9.2017

sejmuto: 23.10.2017

INFORMACE K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

které se budou konat ve dnech:

pátek 20. října 2017

od 14.00 do 22.00 hodin

sobota 21. října 2017

od 08.00 do 14.00 hodin

 


Stálý seznam voličů, voličský průkaz
Obecní úřad Žďár nad Metují vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu lze podávat několika způsoby:

 1. OSOBNĚ – není vyžadována písemná žádost, po prokázání totožnosti voliče bude učiněn úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze osobně požádat v úředních hodinách OÚ,  nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Při osobní žádosti v období od 5. do 18. října 2017 do 16.00 hodin bude voličský průkaz zároveň i předán.
 2. ŽÁDOST V LISTINNÉ PODOBĚ opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
 3. ŽÁDOST V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:83rbab6)
  Žádost (listinná nebo elektronická) musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017.

Zjednodušený formulář je k dispozici  ZDE.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku.

Předávání voličského průkazu

Obecní úřad Žďár nad Metují vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 5. října 2017, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu, kterou v žádosti uvede.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji, obdrží hlasovací lístky pro kraj, v němž se nachází, nebo nemá hlasovací lístky v rámci "svého" volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 2.10.2017

sejmuto:22.10.2017

Vyvěšeno: 19. 7. 2017

Datum sejmutí: 22. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět