Obsah

Zpět

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.-21.10.2017

Informace k vydání voličského průkazu

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21.10.2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 2. května 2017) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu a to:

  • osobně -  nejpozději do 16 hodin dne 18. října 2017:
    v kanceláři Obecního úřadu Žďár nad Metují
  • podáním žádosti doručené nejpozději 7 dnů před dnem voleb tj. do 13.10.2017:
    a) v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)
    b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Obecního úřadu Žďár nad Metují

     

Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15. dne přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 05.10.2017.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do zvláštního seznamu voličů.

Žádost o voličský průkaz - formulář

Informace k možnosti hlasovat na voličský průkaz

Stanovení minimálního počtu členů OVK a Informace o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 14.8.2017

Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

vyvěšeno: 21.8.2017

První zasedání členů okrskové volební komise se uskuteční  21.9.2017 od 8:30 hodin v prostorách  obecního úřadu.

vyvěšeno:20.9.2017

Vyvěšeno: 19. 7. 2017

Datum sejmutí: 22. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět