Obsah

Projekt "Zvýšení akceschopnosti JSDH Žďár nad Metují II " 

V roce 2021 podpořil Královéhradecký kraj JSDH Žďár nad Metují částkou 10 000 Kč nlogoa rozšíření řidičských průkazů ze skupiny B na skupinu C pro jednoho strojníka. To vede ve svém důsledku k vyšší akceschopnosti JSDH Žďár nad Metují, a to zejména v dopoledních hodinách. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zvýšení akceschopnosti JSDH Žďár nad Metují " 

                                                                      V roce 2020 podpořil Královéhradecký kraj JSDH Žďár nad Metují částkou 20 000 Kč na rozšíření řidičských průkazů ze skupiny B na skupinu C pro dva strologojníky. To vede ve svém důsledku k vyšší akceschopnosti JSDH Žďár nad Metují, a to zejména v dopoledních hodinách. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nové vybavení pro JSDH

Díky podpoře Nadace Agrofert disponuje JSDH Žďár nad Metují od listopadu 2020 novou technikou. Jedná se v první řadě o motorovou pilu Stihl  362 C-M VW, příslušenství pro bezpečnou práci s pilou a techniku pro osvětlení místa zásahu.

Informace k podpoře

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

protipovodňová opatření

Projekt: "Protipovodňová opatření obce Žďár nad Metují" reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_0011189, je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. (zavedení nového bezdrátového rozhlasu, elektronická siréna, elektrocentrála, a další). Výše dotace na projekt činí: 1,322 mil. Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mmrvesnice

Projekt " Oprava střechy, balkonu a vrat budovy hasičské zbrojnice čp.149 ve Žďáře nad Metují"

Za získané ocenění "Modrá stuha" v soutěži Vesnice roku, které obec obdržela v roce 2018, bylo za podpory těchto finančních prostředků možno opravit dosluhující střechu na budově hasičské zbrojnice, dále bylo možné vyměnit garážová vrata objektu a opravit balkón. Celkové náklady na tyto činnosti byly vyčísleny na 950 014,61 Kč a provádí je firma Stavitelství- Háněl s.r.o. z Proseče. Dotace činila rovných 600 tis. Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt " Zateplení a rekonstrukce objektu čp. 132 ve Žďáru nad Metují"

Obec za podpory Ministerstva životního prostředí - v programu Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru, zrealizovala rekonstrukci objektu na návsi, známého jako bývalé "Paskerovo holičství". V rámci poskytnuté dotace, která činila 639 996,- Kč (dle rozhodnutí o poskytnutí dotace), byla opravena střecha, vyměněny okna a celý objekt byl zateplen včetně nové fasády. Zbylé práce, především práce na opravě interiéru pak byly prováděny z rozpočtu obce. 

Objekt bude sloužit jako výstavní prostory a další potřeby obce. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

kh kraj

 

Projekt" Chodník pro pěší Žďár n.M. - Police n.M. - I.etapa"

Z dotačního fondu Královéhradeckého kraje (č.19POVU1-0054), se podařilo obci získat finanční prostředky ( 658 tis.Kč) na realizaci výstavby chodníku do Police nad Metují. Akce bude mít vliv na zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se pohybují mezi obcí a městem. Akce je rozdělena do etap, první etapa se týká výstavby chodníku po katastrálním území Žďáru a následně bude zahájena výstavba chodníku po katastrálním území Police nad Metují. Celková délka chodníku je cca 800 m.Chodník bude po celé své délce osvětlen. Rozpočet na úsek budovaný na k.ú. Žďára je 1 651 544,61 Kč, a stavbu provádí firma SMI-ČR group s.r.o.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kh kraj

Projekt "Oprava chodníku a veřjného osvětlení ve Žďáře nad Metují"

Na jaře 2019 byla započata oprava chodníku podél komunikace v obci. Došlo k rozebrání stávající dlažby, úpravě podloží, výměně poničených  obrubníků a následně  položena nová zámková dlažba. Současně s probíhajícími pracemi bylo opraveno veřejné osvětlení podél chodníku. Dosluhující sloupy a svítidla byla nahrazena novými. Na některých usecích  došlo k výměně kabelového vedení.

Práce provádí firma SMI-ČR group s.r.o. z Broumova, která podala nejvýhodnější nabídkovou cenu. Opravy chodníku jsou vyčísleny na 1,206 mil. Kč. Oprava chodníku a veřejného osvětlení je spolufinancována dotací Královéhradeckého kraje ve výši 729 tis. Kč.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují "

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009277, vznikl za podpory Operačního programu Zaměsntanost,  prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, poskytnutím odborné podpory a vytvořením 2 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny zvýšit pracovní i osobnostní kompetence osob z cílové skupiny a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují.

EU

Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018,  datum ukončnírealizace projektu nejpozděi do: 30. 6. 2021.

Celkové způsobilé náklady     1 698750,- Kč

vlastní prostředky                      84937,50 Kč

Dotace - z toho Evropský sociální fond  1 443 937,50 Kč

             - ze státního rozpočtu 169 875 Kč.