Obsah

Odpadové hospořáství obce Žďár nad Metují

 

  SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU  
    2022 Žďár nad Metují  
  leden 7.1. 21.1.    
  únor 4.2. 18.2.    
  březen 4.3. 18.3.    
  duben 1.4. 15.4. 29.4.  
  květen 13.5. 27.5.    
  červen 10.6. 24.6.    
  červenec 8.7. 22.7.    
  srpen 5.8. 19.8.    
  září 2.9. 16.9. 30.9.  
  říjen 14.10. 28.10.    
  listopad 11.11. 25.11.    
  prosinec 9.12. 23.12.    
  SVOZOVÝ DEN - PÁTEK    
  TÝDEN - LICHÝ      

Úhradu poplatku za likvidaci komunálního odpadu  na rok 2022 ve výši 700,- Kč/osobu trvale žijící v obci,  je možné uhradit bezhotovostním převodem po 1.1.2022 na č.ú. 9024551/0100, vs. číslo popisné (známku na popelnici a potvrzení o úhradě obdržíte poté do poštovní schránky, případně v kanceláři OÚ). Splatnost je do 31.3.2022

(více k platbám místního poplatku naleznete ve Obecně závazné vyhlášce 2/2021 - v záložce Vyhlášky) 

Místní poplatek za psa činí:

-za jednoho psa v rodinném domě 200,- Kč

-za druhého a dalšího psa v rodinném domě 300,-Kč

-za jednoho psa v bytovém domě 300,- Kč

-za druhého a dalšího psav v bytovém domě 500,- Kč

-za sa držitele staršího 65 let 100,- Kč

tento poplatek je možné rovněž uhradit bezhotovostním převodem na účet obce - viz výše.

K místnímu poplatku ze psa se postupuje dle platné vyhlášky obce č. 2/2019. (záložka Vyhlášky)

 

 

Jak správně třídit komunální odpad

Vyhláška č. 321/2014 Sb. řeší oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů, papíru, plastů, skla a kovů a dále nebezpečných komunálních odpadů. V případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) jsou v současné době obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. V obci je k dispozici 9 kontejnerů (hnědé barvy), které jsou umístěny na těchto stanovištích.  Místo, kam je možné tento odpad odkládat celoročně, bez ohledu na klimatické podmínky, je pak ve sběrném dvoře u nádraží ČD.

Od  ledna 2020 mají obce povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci. Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního kompostování.

Pro odkládání jedlých tuků a olejů budou v daných lokalitách instalovány plastové popelnice (červené barvy), do kterých bude možno odkládat tento odpad v uzavřených 2 l plastových lahvích. Dalším způsobem, jak takový odpad odevzdat, je odložení uzavřené nádoby (2l láhve) na víko popelnice se směsným komunálním odpadem. Ten pak bude svezen a tříděň přímo svozovou firmou při pravidelných svozech (viz. příkladné fotografie).

zdroj:Marius Pedersen a.s.

popelnicelahevčervená popelnice

logo

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů - informace o vytříděném odpadu - čtvrtletně

(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)

Informace o množství odpadů (460.6 kB)

Certifikát 2017 (1.76 MB)

Certifikát 2018 (1.75 MB)

Certifikát 2019 (1.77 MB)