Menu
Obec Žďár nad Metují
Žďár nad Metují

Sledujte nás na sociálních sítích

 

 

Dotace

Chodník podél silnice III/301 22, Žďár nad Metují

Výzva MAS Stolové hory - IROP - DOPRAVA - I

Projekt řeší vybudování nového chodníku pro pěší podél silnice III/301 22, kde v současné době není žádná komunikace pro pěší. Tato absence chodníku má negativní dopad z pohledu bezpečnosti místních obyvatel z řad seniorů, dětí či návštěvníků regionu. Místní obyvatele, zde zejména osoby z přilehlé zástavby rodinných domů, využívají komunikaci při cestě do školy, do zaměstnání, do sběrného dvora či jako cestu vedoucí na veřejnou hromadnou dopravu – zde zejména vlakovou zastávku (zastávka žel. st.) a zastávku BUS. Projekt je financován prostřednictvím IROPu a předpokládaný rozpočet je 2,5 mil. Kč, dotace 95%. 


Komunální FVE - Žďár nad Metují

Tento projekt je spolufinancován ze systímu EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. 

Předmětem popdpory je realizace projektu Komunální FVE - Žďár nad Metují, kde dojde k výstavbě fotovoltaické elektrátny s předpokládaným výkonem 116,55 kW a instalací akumulace o kapacitě 20,8 kW. 

Celkové způsobilé výdaje: 3 541 755,17 Kč

Příspěvek Modernizačního fondu: 2 656 316,00 Kč

Příspěvek žadatele: 885 439,17 Kč

Termín realizace projektu: 02/2024 - 08/2024

FVE


čerpadlo

Hasiči obce Žďár nad Metují mají díky Nadaci Agrofert nové kalové čerpadlo

Obec Žďár nad Metují za přispění Nadace Agrofert pořídila pro svou jednotku kalové čerpadlo Honda WT30. Celková cena čerpadla, včetně pětimetrové savice a sacího koše, byla 55 451 Kč, z čehož dotace Nadace Agrofert byla 40 000 Kč a vlastní podíl obce 15 451 Kč. Vybavení dodala Požární bezpečnost s.r.o.

Kalové čerpadlo významně zvýší akceschopnost jednotky nejen při povodních a přívalových deštích.

Děkujeme tímto Nadaci Agrofert a obci Žďár nad Metují za podporu naší jednotky.


fotoNové vybavení pro JSDH

Díky příspěvku 40 000 Kč od Nadace Agrofert mohla Obec Žďár nad Metují pořídit pro svoji JSDH batoh s D-programem na lesní požáry v celkové hodnotě 48 820 Kč. Součástí batohu jsou 4 kusy hadice D v délce 20m, 2 kusy proudnice D - plastové, 2 kusy zásahové proudnice D Rosenbauer, vazák na hadice, rozdělovač DCD, přechod C/D a batoh samotný. 

Toto vybavení významně zlepší možnosti jednotky při lesních a bytových požárech. Při obou těchto typech mimořádné události je nutná perfektní manipulovatelnost s hadicemi a jejich nízká hmotnost. Uložení veškerého vybavení v batohu dále vylepšuje možnosti nasazení v lesních porostech – veškeré vybavení může na místo události přinést jeden hasič, díky jeho nízké hmotnosti a skladnosti. Toto vybavení tak významně zlepší bezpečnost obyvatel nejen v katastru obce Žďár nad Metují, ale díky zařazení jednotky do JPO III i v okruhu do 10 minut jízdy od obce Žďár nad Metují. Stejně tak se významně zlepšila bezpečnost zasahujících hasičů, jelikož s lehkým vybavením se sníží míra únavy hasičů při dlouhodobém zásahu.

_____________________________________________________________________________________

lloga

Projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Žďár nad Metují“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0016930

Projekt je zaměřen na posílení zázemí základní složky integrovaného záchranného systému na základě dispozičních úprav vnitřních prostor hasičské zbrojnice. Oblast ORP Náchod je sužována extrémními suchy v letním období, četnými sněhovými srážkami a masivní námrazou pak v období zimním.

Hlavním cílem projektu je zajištění připravenosti a zlepšení podmínek během řízení rizik a katastrof. Tohoto cíle lze dosáhnout stavebními úpravami dle zpracované projektové dokumentace (jedná se o rekonstrukci vnitřních dispozic stávající hasičské zbrojnice ve Žďáru nad Metují).

Předmětem projektu je rekonstrukce vnitřních prostor stávající hasičské zbrojnice ve Žďáru nad Metují v rámci 1. a 2. nadzemního podlaží. Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu současného objektu a změnu dispozice v 2. NP.

Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti požární zbrojnice ve Žďáru nad Metují vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky k události.

Realizace projektu je plánována v roce 2022.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zvýšení akceschopnosti JSDH Žďár nad Metují II" 

V roce 2021 podpořil Královéhradecký kraj JSDH Žďár nad Metují částkou 10 000 Kč nlogoa rozšíření řidičských průkazů ze skupiny B na skupinu C pro jednoho strojníka. To vede ve svém důsledku k vyšší akceschopnosti JSDH Žďár nad Metují, a to zejména v dopoledních hodinách. 

-------------------------------

Projekt: "REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU U Č. P. 32 VE ŽĎÁRU NAD METUJÍ"

Projekt je finacován z PODPROGRAMU jmmrPODPORA REGENERACE BROWNFIELDŮ PRO NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ

Předmětem projektu je rekonstrukce části obecního objektu bez čísla popisného na parcele č. 12/2, k.ú. Žďár nad Metují v obci Žďár nad Metují. Objekt se nachází v zastavěné části obce. Objekt byl původně součástí větší usedlosti na parc. č. 12. Ta byla odkupem části hospodářského objektu rozdělena na parcely 12/1 (v majetku soukromé osoby) a 12/2, na které leží řešený objekt. Rekonstrukcí objektu bude dotčen i pozemek 743/15, který je v majetku obce.  Stavba původně sloužila jako stodola a budova pro ustájení hovězího dobytka s veškerým potřebným zázemím. V současné době část objektu slouží jako skladovací prostor a dílna pro potřeby obecního úřadu. Předmětem projektu je rekonstrukce části objektu, který je v současné době nevyužívaný. 
Tímto projektem vznikne v jižním křídle budovy nový sklad a víceúčelové prostory. Vnitřní dispoziční úpravy se týkají 1. a 2. podlaží budovy. Rekonstrukcí vzniknou v prvním podlaží vstup do budovy s chodbou, sklad, víceúčelová místnost s přípravnou a sociálním zázemím. První podlaží bude zcela bezbariérově řešeno. V druhém patře vzniknou dvě víceúčelové místnosti, které bude dostupné nově vzniklým schodištěm. V rámci rekonstrukce budovy bude vyměněno stávající vodovodní a kanalizační potrubí, provedeny nové rozvody elektřiny. Vytápění bude řešeno pomocí el. přímotopů a TUV bude řešena průtokovými ohřívači. Dále vzniknou nové vstupy do budovy. V západním štítu vzniknou nová vjezdová vrata, ke kterým bude realizován nový nájezd pomocí zemního násypu. Dále vzniknou nové okenní otvory. 

Nové prostory nabídnou vhodné prostory pro různé aktivity místních spolků, které v současné době nemají vlastní zázemí – klubovny. Dále v budově vzniknou řemeslné dílničky, dílničky k výtvarné výchově a další dílny k rozvoji zručnosti dětí a mládeže. V rámci projektu vznikne menší konferenční sálek pro cca 30 – 40 lidí, který bude možné využívat při různých společenských či rodinných setkáních. Hlavním smyslem projektu je vytvořit prostor v obci, který by plnil důležitou funkci komunitního života

 

*Výdaje celkem: 7 738 282,06 Kč

Dotace: 5 416 797,-Kř

Vlastní zdroje: 2 321 485,06

*údaje dle rozhodnutí o dotaci

--------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zvýšení akceschopnosti JSDH Žďár nad Metují " 

V roce 2020 podpořil Královéhradecký kraj JSDH Žďár nad Metují částkou 20 000 Kč na rozšíření řidičských průkazů ze skupiny B na skupinu C pro dva strologojníky. To vede ve svém důsledku k vyšší akceschopnosti JSDH Žďár nad Metují, a to zejména v dopoledních hodinách.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové vybavení pro JSDH

Díky podpoře Nadace Agrofert disponuje JSDH Žďár nad Metují od listopadu 2020 novou technikou. Jedná se v první řadě o motorovou pilu Stihl  362 C-M VW, příslušenství pro bezpečnou práci s pilou a techniku pro osvětlení místa zásahu.

Informace k podpoře

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

protipovodňová opatření

Projekt: "Protipovodňová opatření obce Žďár nad Metují" reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_0011189, je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. (zavedení nového bezdrátového rozhlasu, elektronická siréna, elektrocentrála, a další). Výše dotace na projekt činí: 1,322 mil. Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mmrvesnice

Projekt "Oprava střechy, balkonu a vrat budovy hasičské zbrojnice čp.149 ve Žďáře nad Metují"

Za získané ocenění "Modrá stuha" v soutěži Vesnice roku, které obec obdržela v roce 2018, bylo za podpory těchto finančních prostředků možno opravit dosluhující střechu na budově hasičské zbrojnice, dále bylo možné vyměnit garážová vrata objektu a opravit balkón. Celkové náklady na tyto činnosti byly vyčísleny na 950 014,61 Kč a provádí je firma Stavitelství- Háněl s.r.o. z Proseče. Dotace činila rovných 600 tis. Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zateplení a rekonstrukce objektu čp. 132 ve Žďáru nad Metují"

Obec za podpory Ministerstva životního prostředí - v programu Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru, zrealizovala rekonstrukci objektu na návsi, známého jako bývalé "Paskerovo holičství". V rámci poskytnuté dotace, která činila 639 996,- Kč (dle rozhodnutí o poskytnutí dotace), byla opravena střecha, vyměněny okna a celý objekt byl zateplen včetně nové fasády. Zbylé práce, především práce na opravě interiéru pak byly prováděny z rozpočtu obce. 

Objekt bude sloužit jako výstavní prostory a další potřeby obce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kh kraj

Projekt "Chodník pro pěší Žďár n.M. - Police n.M. - I.etapa"

Z dotačního fondu Královéhradeckého kraje (č.19POVU1-0054), se podařilo obci získat finanční prostředky ( 658 tis.Kč) na realizaci výstavby chodníku do Police nad Metují. Akce bude mít vliv na zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se pohybují mezi obcí a městem. Akce je rozdělena do etap, první etapa se týká výstavby chodníku po katastrálním území Žďáru a následně bude zahájena výstavba chodníku po katastrálním území Police nad Metují. Celková délka chodníku je cca 800 m.Chodník bude po celé své délce osvětlen. Rozpočet na úsek budovaný na k.ú. Žďára je 1 651 544,61 Kč, a stavbu provádí firma SMI-ČR group s.r.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kh kraj

Projekt "Oprava chodníku a veřjného osvětlení ve Žďáře nad Metují"

Na jaře 2019 byla započata oprava chodníku podél komunikace v obci. Došlo k rozebrání stávající dlažby, úpravě podloží, výměně poničených  obrubníků a následně  položena nová zámková dlažba. Současně s probíhajícími pracemi bylo opraveno veřejné osvětlení podél chodníku. Dosluhující sloupy a svítidla byla nahrazena novými. Na některých usecích  došlo k výměně kabelového vedení.

Práce provádí firma SMI-ČR group s.r.o. z Broumova, která podala nejvýhodnější nabídkovou cenu. Opravy chodníku jsou vyčísleny na 1,206 mil. Kč. Oprava chodníku a veřejného osvětlení je spolufinancována dotací Královéhradeckého kraje ve výši 729 tis. Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují"

registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009277, vznikl za podpory Operačního programu Zaměsntanost,  prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, poskytnutím odborné podpory a vytvořením 2 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny zvýšit pracovní i osobnostní kompetence osob z cílové skupiny a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují.

EU

Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018, datum ukonční realizace projektu nejpozději do: 30. 6. 2021.

Celkové způsobilé náklady: 1 698750,- Kč

vlastní prostředky: 84937,50 Kč

Dotace

  • z toho Evropský sociální fond  1 443 937,50 Kč
  • ze státního rozpočtu 169 875 Kč.

Obecní úřad

Svátek

Svátek má Markéta

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:56

Slunce zapadá:21:05

Meteostanice Žďár nad Metují

sencito

Rychlé informace

Sběrný dvůr

sobota: 09:00 - 11:00

středa: 16:30 - 18:30

komunální FVE

Dotace

opatření

Projekt: "Protipovodňová opatření obce Žďár nad Metují" reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_0011189, je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. (zavedení nového bezdrátového rozhlasu, elektronická siréna, elektrocentrála, a další). Výše dotace na projekt činí: 1,322 mil. Kč.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:17
TÝDEN:1749
CELKEM:512872

nahoru

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informační servis regionu BROUMOVSKO

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Virtuální prohlídka

Mohlo by Vás zajímat